അബു ഹലീഫയിൽ restaurent വിൽപ്പനക്ക്

അബു ഹലീഫ ബ്ലോക്ക് ഒന്നിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ restaurent വിൽപ്പനക്ക്
contact 66982013