കാറ്ററിംഗ് കമ്പനി

കുവൈറ്റ് സ്റ്റൈൽ കാറ്ററിംഗ് കമ്പനി. തൊഴിലാളികൾ ,സ്റ്റാഫ്‌സ് ,എഞ്ചിനീർസ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം, താമസം, ട്രാൻസ്പോർടാഷൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. നോർത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, നേപ്പാൾ ,തായ്‌ ലാൻഡ് ,ഫിലിപ്പിനോ ,വിയറ്റ്നാം ഫുഡ് തയ്യാർ ചെയ്യുന്നു.കോൺടാക്ട് ഷാജഹാൻ 66115546