തയ്യൽ കടക്കു പറ്റിയ ഷോപ് വിൽപ്പനക്ക്

ഫഹാഹീൽ സൂഖ് ഭാഗത്തു തയ്യൽ കടക്കു പറ്റിയ ഷോപ് വിൽപ്പനക്ക്.
താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക.
മൊബൈൽ&വാട്സ് അപ് 65649252