ഫഹാഹീലിൽ ബഖാല വിൽപ്പനക്ക്

സൂക്ക് സാബ ഫഹാഹീലിൽ നന്നായി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഖാല വിലപ്പനക്കോ പാർട്ണർഷിപ്പിനോ കൊടുക്കുന്നതാണ്.
കോൺടാക്ട് 97425273