ബഖാല വിൽപ്പനക്ക് /നടത്തിപ്പിന്

ജലീബിൽ ലൈസെൻസോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഖാല വിൽപ്പനക്കോ നടത്തിപ്പിനോ കൊടുക്കുന്നതാണ്.ബഖാല പാർട്ണർ,സെയിൽസ്മാൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.
കോൺടാക്ട് 99206916 ,24330688