മഹബൂലയിൽ റെസ്റ്ററന്റ് വില്പനക്ക് /നടത്തിപ്പിന്

മഹ്ബൂല ബ്ലോക്ക് 1ൽ പുതുതായി തുറന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് വില്പനക്കോ ,നടത്തിപ്പിനോ നൽകുന്നതാണ് …….
con no 97693019