വിൽപ്പനക്ക് /മേൽവാടകക്കു

നുഗ്ര ഹവല്ലി ബ്ലോക്ക് 11 ൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വിൽപ്പനക്കോ മേൽവാടകക്കു നടത്തുവാനോ കൊടുക്കുന്നതാണ്.താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക.
കോൺടാക്ട് 60313134 ,51606676 ,65589002