സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനു അനുയോജ്യമായ കട

മംഗഫ് ബ്ലോക്ക് നാലിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനു അനുയോജ്യമായ പുതിയ രണ്ട് മുറി കട വാടകക്ക്.
ബന്ധപ്പെടുക 65649252 ,66342611