സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ലഭ്യമാണ്,അബ്ബാസിയ

കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ട വിശാലമായ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അബ്ബാസിയയിൽ ലഭ്യമാണ്,യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന് സമീപം.കോൺടാക്ട് ഷാജഹാൻ 55050677