ഹോട്ടൽ വിൽപ്പനക്ക് മെഹബുള്ള

മെഹബുല്ലയിൽ ബ്ലോക്ക് ഒന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ വിൽപ്പനക്കോ ,പാർട്ടർനെർഷിപ്പിനോ താല്പര്യമുണ്ട്.
ബന്ധപ്പെടുക 65649252 ,66342611