ഹോട്ടൽ വിൽപ്പനക്ക്

മംഗഫ് ബ്ലോക്ക് മൂന്നിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടൽ വിൽപ്പനക്ക്. ആവശ്യക്കാർ മാത്രം വിളിക്കുക.ഹോട്ടൽ വാടക 450 ദിനാർ.
contact 99686542 ,55517854