റെഡി മെയ്ഡ് &ഫൂട്ട് വെയർ ഷോപ് വിൽപ്പനക്ക്

മെഹബുല്ലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെഡി മെയ്ഡ് &ഫൂട്ട് വെയർ ഷോപ് വിൽപ്പനക്ക്.350 ദിനാർ റെന്റ്,ഒരു വിസയും ഒരു ഇക്കാമയും ഉണ്ട്.താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക.
94068340 ,65054808